สุรีย์ วงศ์ปิยชน.

ประมวลหลักเกณฑ์การสุขาภิบาลอาหารและการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตอาหารสำหรับโรงพยาบาล / เรียบเรียงโดย สุรีย์ วงศ์ปิยชน, ชณัญณิศา เลิศสุโภชวณิชย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556. - 108 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

9786161118877 ;


สุขาภิบาลอาหาร.
อาหารสำหรับผู้ป่วย--การผลิต.

TX537 ส74 2556

ชณัญณิศา เลิศสุโภชวณิชย์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter