ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ = Research and applied statistics in communication arts / ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ Research and applied statistics in communication arts บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

ปรัชญาของการวิจัย / กระบวนการสร้างแนวคิดในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ / การออกแบบการวิจัย / ตัวแปร การวัด และเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ / การเลือกตัวอย่าง / การวิจัยเชิงสำรวจ / การวิจัยเชิงทดลอง / การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา / ธนวดี บุญลือ -- หน่วยที่ 2. บุญเลิศ ศุภดิลก -- หน่วยที่ 3. จันทนา ทองประยูร -- หน่วยที่ 4. จันทนา ทองประยูร -- หน่วยที่ 5. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ -- หน่วยที่ 6. อรสา ปานขาว -- หน่วยที่ 7. จันทนา ทองประยูร -- หน่วยที่ 8. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์. เล่ม 1. หน่วยที่ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอ้างอิง / การวิจัยเอกสาร / การวิจัยเชิงคุณภาพ / การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ / การวิจัยเชิงประเมินทางนิเทศศาสตร์ / การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย / กรณีศึกษาการวิจัยแบบผสมผสาน / บุญศรี พรหมมาพันธุ์ -- หน่วยที่ 10. พรทิพย์ ดีสมโชค -- หน่วยที่ 11. พรทิพย์ ดีสมโชค -- หน่วยที่ 12. พรทิพย์ ดีสมโชค -- หน่วยที่ 13. กาญจนา วัธนสุนทร -- หน่วยที่ 14. พรทิพย์ พิมลสินธุ์ -- หน่วยที่ 15. มาลี บุญศิริพันธ์. เล่ม 2. หน่วยที่ 9.

9786161603144 (ล.2) ; 9786161603151 (ล.1) ;


นิเทศศาสตร์--วิจัย.
นิเทศศาสตร์--ระเบียบวิธีทางสถิติ.

STOU 15712 GT 2556

ธนวดี บุญลือ. บุญเลิศ ศุภดิลก. จันทนา ทองประยูร. จันทนา ทองประยูร. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์. อรสา ปานขาว. จันทนา ทองประยูร. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์. บุญศรี พรหมมาพันธุ์. พรทิพย์ ดีสมโชค. พรทิพย์ ดีสมโชค. พรทิพย์ ดีสมโชค. กาญจนา วัธนสุนทร. พรทิพย์ พิมลสินธุ์. มาลี บุญศิริพันธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter