อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

ชนิดของคำในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์ / อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เอเอ๊สพี, 2553. - 380 หน้า : แผนภูมิ ; 21 ซม.

9786165512596 : ; 250 บาท


ภาษาไทย--คำและวลี.
ภาษาไทย--การใช้ภาษา.

PL4152 อ44 2553
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter