หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for communication / [sound recording] = ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [sound recording] Thai for communication [sound recording] ชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [sound recording] สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2556] - 4 แผ่น (4,021 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.

คำนำและสารบัญ การสื่อสารด้วยภาษา / ความคิดกับภาษา / หลักการใช้คำเพื่อการสื่อสาร / หลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร / การสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ / ปัญหาการใช้ภาษาไทย / การพัฒนาทักษะภาษา / สวนิต ยมาภัย สวนิต ยมาภัย บุปผา บุญทิพย์ บุปผา บุญทิพย์ วิพุธ โสภวงศ์ พรทิพย์ พุกผาสุข ฐะปะนีย์ นาครทรรพ แผ่นที่ 1. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. (113 นาที) -- (108 นาที) -- (104 นาที) -- (103 นาที) -- (92 นาที) -- (93 นาที) -- (96 นาที) -- (94 นาที). คำนำและสารบัญ การอธิบายและการชี้แจง / การแสดงความคิดเห็น / การเจราจาต่อรอง / การปลอบใจ / การโน้มน้าวใจ / การวางแผนและการนำเสนอ / การรายงาน / หนังสือโต้ตอบ / ธิดา โมสิกรัตน์, นภาลัย สุวรรณธาดา ธิดา โมสิกรัตน์ ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร ธิดา โมสิกรัตน์ ปรียา หิรัญประดิษฐ์ วิพุธ โสภวงศ์ นภาลัย สุวรรณธาดา แผ่นที่ 2. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. (30 นาที) -- (77 นาที) -- (100 นาที) -- (75 นาที) -- (71 นาที) -- (75 นาที) -- (85 นาที) -- (65 นาที) -- (185 นาที). คำนำและสารบัญ การสื่อสารด้วยภาษา / ความคิดกับภาษา / หลักการใช้คำเพื่อการสื่อสาร / หลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร / การสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ / ปัญหาการใช้ภาษาไทย / การพัฒนาทักษะภาษา / สวนิต ยมาภัย สวนิต ยมาภัย บุปผา บุญทิพย์ บุปผา บุญทิพย์ วิพุธ โสภวงศ์ พรทิพย์ พุกผาสุข ฐะปะนีย์ นาครทรรพ แผ่นที่ 3. ประมวลสาระชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. (30 นาที) -- (206 นาที) -- (150 นาที) -- (140 นาที) -- (77 นาที) -- (166 นาที) -- (88 นาที) -- (420 นาที). คำนำและสารบัญ การอธิบายและการชี้แจง / การแสดงความคิดเห็น / การเจราจาต่อรอง / การปลอบใจ / การโน้มน้าวใจ / การวางแผนและการนำเสนอ / การรายงาน / หนังสือโต้ตอบ / ธิดา โมสิกรัตน์, นภาลัย สุวรรณธาดา ธิดา โมสิกรัตน์ ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร ธิดา โมสิกรัตน์ ปรียา หิรัญประดิษฐ์ วิพุธ โสภวงศ์ นภาลัย สุวรรณธาดา แผ่นที่ 4. ประมวลสาระชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. (23 นาที) -- (157 นาที) -- (199 นาที) -- (86 นาที) -- (102 นาที) -- (147 นาที) -- (184 นาที) -- (135 นาที) -- (225 นาที).


MP3.


ภาษาไทย--การใช้ภาษา.
การสื่อทางภาษา.
การสื่อสาร.

av STOU 10161 CDA-T 57/001

สวนิต ยมาภัย. สวนิต ยมาภัย. บุปผา บุญทิพย์. บุปผา บุญทิพย์. วิพุธ โสภวงศ์. พรทิพย์ พุกผาสุข. ฐะปะนีย์ นาครทรรพ. ธิดา โมสิกรัตน์. นภาลัย สุวรรณธาดา. ธิดา โมสิกรัตน์. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์. ธิดา โมสิกรัตน์. ปรียา หิรัญประดิษฐ์. วิพุธ โสภวงศ์. นภาลัย สุวรรณธาดา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter