จิตกร บุญลอย.

วัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยเชื้อสายมอญชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = Political culture of Thai-Mon people in Koh Kred community, Nonthaburi Province / Political culture of Thai-Mon people in Koh Kred community, Nonthaburi Province จิตกร บุญลอย. - 2555. - [ก]-ญ, 180 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ร.ม. (การเมืองและการปกครอง))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 169-172.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการเมืองการปกครอง --วิทยานิพนธ์.


มอญ--การมีส่วนร่วมทางการเมือง.--ไทย--นนทบุรี

Thes รศ 1 จ632 2555
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter