แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ = Strategic management in public administration / ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ Strategic management in public administration การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. - 65 หน้า ; 30 ซม.

9786161603359 ;


การวางแผนเชิงกลยุทธ์--แบบฝึกหัด.
การบริหารรัฐกิจ--แบบฝึกหัด.

STOU 33442 W 2556
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter