ประมวลสาระชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ = Fundamentals of cooperative / ชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ Fundamentals of cooperative ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. - 2 เล่ม ((12), [463] ; (12), [540] หน้า) : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

บรรณานุกรม.

ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ / การสหกรณ์ในประเทศไทย / การสหกรณ์ในต่างประเทศ / กฎหมายสหกรณ์ / การดำเนินงานและการบริหารงานสหกรณ์ / การดำเนินงานของสหกรณ์ภาคเกษตร / การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน / จุมพล ชละเอม -- หน่วยที่ 2. ประเสริฐ จรรยาสุภาพ -- หน่วยที่ 3. โอภาวดี เข็มทอง -- หน่วยที่ 4. จุมพล ชละเอม -- หน่วยที่ 5. ส่งเสริม หอมกลิ่น -- หน่วยที่ 6. ศิริลักษณ์ นามวงศ์ -- หน่วยที่ 7. วิลาวัลย์ ศิลปศร. เล่ม 1. หน่วยที่ 1. การดำเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์บริการ / ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย / การศึกษา อบรม และสารสนเทศทางสหกรณ์ / บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนกับสหกรณ์ / บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม / ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์ / การเมืองการปกครองกับการสหกรณ์ / การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย / วรชัย สิงหฤกษ์ -- หน่วยที่ 9. ดำรงค์ ปั้นประณต -- หน่วยที่ 10. ภาสันต์ นุพาสันต์, มนกรณ์ ยอดใจ -- หน่วยที่ 11. ดำรงค์ ปั้นประณต, มนกรณ์ ยอดใจ -- หน่วยที่ 12. ภาสันต์ นุพาสันต์, มนกรณ์ ยอดใจ -- หน่วยที่ 13. รัตนา โพธิสุวรรณ -- หน่วยที่ 14. ส่งเสริม หอมกลิ่น -- หน่วยที่ 15. กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ. เล่ม 2. หน่วยที่ 8.

9786161602383 (ล.1) ; 9786161602659 (ล.2) ;


สหกรณ์.

STOU 92116 CCT 2556

ประเสริฐ จรรยาสุภาพ. โอภาวดี เข็มทอง. จุมพล ชละเอม. ส่งเสริม หอมกลิ่น. ศิริลักษณ์ นามวงศ์. วิลาวัลย์ ศิลปศร. วรชัย สิงหฤกษ์. ดำรงค์ ปั้นประณต. ภาสันต์ นุพาสันต์. มนกรณ์ ยอดใจ. ดำรงค์ ปั้นประณต. มนกรณ์ ยอดใจ. ภาสันต์ นุพาสันต์. ส่งเสริม หอมกลิ่น. กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ. มนกรณ์ ยอดใจ. รัตนา โพธิสุวรรณ. จุมพล ชละเอม.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter