เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร = Fundamentals of agribusiness / ชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร Fundamentals of agribusiness ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. - 2 เล่ม (11), [449] ; (10), [465] หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

บรรณานุกรม.

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร / ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร: พันธุ์พืช ปุ๋ย สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร / ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร: พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ที่ดินและแรงงาน / ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร / ธุรกิจการจัดหาสินค้าเกษตร / ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร / ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรภายในประเทศ / ธุรกิจการส่งออกและการนำเข้าสินค้าเกษตร / นงนุช อังยุรีกุล -- หน่วยที่ 2. ปริชาติ ดิษฐกิจ -- หน่วยที่ 3. วุฒิชัย ลีเชี่ยวยุวสรณ์, มณฑิชา พุทซาคำ, พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ -- หน่วยที่ 4. อัจฉรา โพธิ์ดี -- หน่วยที่ 5. โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ -- หน่วยที่ 6. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ลัดดา พิศาลบุตร, ภวัต เจียมจิณณวัตร -- หน่วยที่ 7. โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ -- หน่วยที่ 8. อารีย์ ฉวีวรรณมาศ. เล่ม 1. หน่วยที่ 1. ฝ่ายสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการเกษตร / สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร / ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: พืชไร่นา / ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: พืชสวน / ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: ไม้ยืนต้น / ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: ปศุสัตว์ / ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: สัตว์น้ำ / พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ -- หน่วยที่ 10. ปิลันธนา แป้นปลื้ม -- หน่วยที่ 11. นงนุช อังยุรีกุล -- หน่วยที่ 12. วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร, สมบัติ ห.เพียรเจริญ, ราตรี เม่นประเสริฐ -- หน่วยที่ 13. วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร, เมทินี ดิลกเลิศรัตน์ -- หน่วยที่ 14. จิตติมา กันตนามัลลกุล, อัจฉรา โพธิ์ดี -- หน่วยที่ 15. พงศ์พัฒน์ บุญชูวงศ์. เล่ม 2. หน่วยที่ 9.

9786161602437 (ล.1) ; 9786161602871 (ล.2) ;


เกษตรกรรม--แง่เศรษฐกิจ.

STOU 94329 T 2556

นงนุช อังยุรีกุล. ปริชาติ ดิษฐกิจ. วุฒิชัย ลีเชี่ยวยุวสรณ์. มณฑิชา พุทซาคำ. พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ. อัจฉรา โพธิ์ดี. โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์. ลัดดา พิศาลบุตร. ภวัต เจียมจิณณวัตร. โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์. อารีย์ ฉวีวรรณมาศ. ปิลันธนา แป้นปลื้ม. นงนุช อังยุรีกุล. วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร. สมบัติ ห.เพียรเจริญ. ราตรี เม่นประเสริฐ. วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร. เมทินี ดิลกเลิศรัตน์. อัจฉรา โพธิ์ดี. จิตติมา กันตนามัลลกุล. พงศ์พัฒน์ บุญชูวงศ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter