เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ Introduction to research in information science สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. - 2 เล่ม ((10), [401] ; (9), [338] หน้า) : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย / แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ / การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง / การออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ / เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย / สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ / การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ / การใช้โปรแกรมสำเร็จในการวิจัย / บุญศรี พรหมมาพันธุ์, พรทิพย์ อุดมสิน, สำรวย กมลายุตต์, กาญจนา ใจกว้าง -- หน่วยที่ 2. กฤติกา จิวาลักษณ์, นฤมล ปราชญโยธิน -- หน่วยที่ 3. พวา พันธุ์เมฆา, ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล -- หน่วยที่ 4. พวา พันธุ์เมฆา -- หน่วยที่ 5. พวา พันธุ์เมฆา -- หน่วยที่ 6. เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ -- หน่วยที่ 7. เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ -- หน่วยที่ 8. สำรวย กมลายุตต์. ล.1 หน่วยที่ 1. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ / การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ / การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ / การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ / การเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ / การเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ / การเผยแพร่และการนำผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ / บุญศรี พรหมมาพันธุ์, กาญจนา ใจกว้าง -- หน่วยที่ 10. จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 11. สมสรวง พฤติกุล, ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล -- หน่วยที่ 12. สำรวย กมลายุตต์, จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 13. ชุติมา สัจจานันท์ -- หน่วยที่ 14. ชุติมา สัจจานันท์ -- หน่วยที่ 15. ชุติมา สัจจานันท์. ล.2 หน่วยที่ 9.

9786161602253 (ล.1) ; 9786161602451 (ล.2) ;


สารสนเทศศาสตร์--วิจัย.

STOU 13203 T 2556

บุญศรี พรหมมาพันธุ์. พรทิพย์ อุดมสิน. สำรวย กมลายุตต์. กาญจนา ใจกว้าง. กฤติกา จิวาลักษณ์. นฤมล ปราชญโยธิน. พวา พันธุ์เมฆา. ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล. พวา พันธุ์เมฆา. พวา พันธุ์เมฆา. เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ. เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ. สำรวย กมลายุตต์. บุญศรี พรหมมาพันธุ์. กาญจนา ใจกว้าง. จันทิมา เขียวแก้ว. สมสรวง พฤติกุล. ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล. สำรวย กมลายุตต์. จันทิมา เขียวแก้ว. ชุติมา สัจจานันท์. ชุติมา สัจจานันท์. ชุติมา สัจจานันท์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter