แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ Introduction to research in information science สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. - 74 หน้า ; 29 ซม.

9786161602536 ;


สารสนเทศศาสตร์--วิจัย--แบบฝึกหัด.

STOU 13203 W 2556
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter