พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต)

พุทธศาสนากับปรัชญา / พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต). - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2533. - [23], 169 หน้า.

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายเรือง มีฤกษ์ ณ เมรุวัดประยูร วงศาสวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2533.

9748358496 ;


พุทธปรัชญา.
หนังสืออนุสรณ์งานศพ.

B162 พ4
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter