แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ = Nursing research, statistics and information technology / ชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ Nursing research, statistics and information technology บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. - (12), [441] หน้า ; 26 ซม.

9786161602499 ;


การพยาบาล--วิจัย--แบบฝึกหัด.
สถิติ--แบบฝึกหัด.

STOU 51707 GS
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter