ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ = Nursing research, statistics and information technology / ชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ Nursing research, statistics and information technology บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. - 3 เล่ม ((9), [318] ; (10), [451] ; (10), [353] หน้า) : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

ระบบสารสนเทศกับการพยาบาล / ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล / การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล / เครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล / การสุ่มตัวอย่างและการหาขนาดตัวอย่าง / วรรณภา ประไพพานิช -- หน่วยที่ 2. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล -- หน่วยที่ 3. พรศรี ศรีอัษฎาพร, สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล -- หน่วยที่ 4. นิรัตน์ อิมามี -- หน่วยที่ 5. วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล. ล.1 หน่วยที่ 1. การวิจัยเชิงปริมาณ / สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการทดสอบข้อสมมุติเบื้องต้นของการใช้สถิติ / สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของข้อมูล / สถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูล / สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและการถดถอยโลจิสติก / วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม, เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย, บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร -- หน่วยที่ 7. วงเดือน ปั้นดี -- หน่วยที่ 8. ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ, ปาริชาติ กู๊ช -- หน่วยที่ 9. มุกดา หนุ่ยศรี -- หน่วยที่ 10. ปาริชาติ กู๊ช. ล.2 หน่วยที่ 6. สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการวิเคราะห์องค์ประกอบ / สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ / การวิจัยเชิงคุณภาพ / การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล / การเขียนโครงการวิจัย รายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาล / ปาริชาติ กู๊ช, เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย -- หน่วยที่ 12. วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล -- หน่วยที่ 13. ศิริพร จิรวัฒน์กุล -- หน่วยที่ 14. สายพิณ เกษมกิจวัฒนา -- หน่วยที่ 15. ศรีนวล สถิตวิทยานันท์. ล.3 หน่วยที่ 11.

9786161601904 (ล.1) ; 9786161602291 (ล.2) ; 9786161602482 (ล.3) ;


การพยาบาล--วิจัย.
สถิติ.

STOU 51707 GT

วรรณภา ประไพพานิช. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล. พรศรี ศรีอัษฎาพร. นิรัตน์ อิมามี. วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล. วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม. เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย. บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. วงเดือน ปั้นดี. ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ. ปาริชาติ กู๊ช. มุกดา หนุ่ยศรี. ปาริชาติ กู๊ช. ปาริชาติ กู๊ช. เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย. วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล. ศิริพร จิรวัฒน์กุล. สายพิณ เกษมกิจวัฒนา. ศรีนวล สถิตวิทยานันท์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter