เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนบำบัด = Food and nutrition therapy / ชุดวิชาอาหารและโภชนบำบัด อาหารและโภชนบำบัด Food and nutrition therapy สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. - 2 เล่ม ((11), [368] ; (12), [417] หน้า) : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนบำบัด / รายการอาหารแลกเปลี่ยน / การคัดกรองและการประเมินภาวะโภชนาการ / การจัดการกับโรคขาดสารอาหาร / อาหารกับโรคฟันและโรคปริทันต์ / อาหารกับโรคภูมิแพ้ / ความรู้เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร / ชนิดา ปโชติการ -- หน่วยที่ 2. ชนิดา ปโชติการ, สำอาง สืบสมาน, รุจิรา สัมมะสุต -- หน่วยที่ 3. วิบูลย์ ตระกูลฮุน, สุนาฏ เตชางาม -- หน่วยที่ 4. สำอาง สืบสมาน -- หน่วยที่ 5. จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ -- หน่วยที่ 6. ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ -- หน่วยที่ 7. จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์. ล.1 หน่วยที่ 1. อาหารกับโรคตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน / อาหารกับกลุ่มอาการเมแทบอลิก / อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง / อาหารกับโรคไต / อาหารกับโรคข้อกระดูก / อาหารกับโรคมะเร็ง / อาหารกับโรคติดเชื้อ การผ่าตัด และความร้อนลวก / การติดตามภาวะโภชนาการ / สุรัตน์ โคมินทร์ -- หน่วยที่ 9. อารยา ทองผิว -- หน่วยที่ 10. ชวลิต รัตนกุล, สิรินทร ฉันศิริกาญจน -- หน่วยที่ 11. อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ -- หน่วยที่ 12. สุรัตน์ โคมินทร์ -- หน่วยที่ 13. กนกพร ใจสถาพร, ปาริฉัตร ช้างสิงห์ -- หน่วยที่ 14. วิบูลย์ ตระกูลฮุน -- หน่วยที่ 15. อารยา ทองผิว, สุนาฏ เตชางาม, วศินา จันทรศิริ. ล.2 หน่วยที่ 8.

9786161602086 (ล.1) ; 9786161601911 (ล.2) ;


โภชนบำบัด.
อาหารเพื่อสุขภาพ.
อาหารสำหรับผู้ป่วย.

STOU 71411 T

ชนิดา ปโชติการ. สำอาง สืบสมาน. รุจิรา สัมมะสุต. วิบูลย์ ตระกูลฮุน. สุนาฏ เตชางาม. สำอาง สืบสมาน. จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ. ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์. จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์. สุรัตน์ โคมินทร์. อารยา ทองผิว. ชวลิต รัตนกุล. สิรินทร ฉันศิริกาญจน. อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์. สุรัตน์ โคมินทร์. กนกพร ใจสถาพร. ปาริฉัตร ช้างสิงห์. วิบูลย์ ตระกูลฮุน. อารยา ทองผิว. สุนาฏ เตชางาม. วศินา จันทรศิริ. ชนิดา ปโชติการ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter