เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = Mathematics for information and communication technology / ชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Mathematics for information and communication technology สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. - 2 เล่ม ((11), [495] ; (11), [520] หน้า) : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

ระบบฐานของจำนวนและทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น / ตรรกศาสตร์ / เซต ฟังก์ชัน ลำดับ และผลบวก / การให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ / พีชคณิตแบบบูล / การประยุกต์พีชคณิตแบบบูล / การนับ / ยุทธนา ลิลา -- หน่วยที่ 2. กชกร ณ นครพนม -- หน่วยที่ 3. กชกร ณ นครพนม -- หน่วยที่ 4. วนิดา เหมะกุล -- หน่วยที่ 5. วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น -- หน่วยที่ 6. วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น -- หน่วยที่ 7. สิทธิศักดิ์ สายเงิน. ล.1 หน่วยที่ 1. ความสัมพันธ์เวียนเกิด / ฟังก์ชันก่อกำเนิด / การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี / กราฟ / ต้นไม้ / ความสัมพันธ์และสมบัติ / ออโตมาตาจำกัด / เครื่องทัวริง / อรวรรณ จิตตะกาญจน์ -- หน่วยที่ 9. สิทธิศักดิ์ สายเงิน -- หน่วยที่ 10. กิติพร พลายมาศ -- หน่วยที่ 11. พิทักษ์ ศรีสุขใส -- หน่วยที่ 12. พีระพล ขุนอาสา, กิติพร พลายมาศ -- หน่วยที่ 13. วนิดา เหมะกุล -- หน่วยที่ 14. กรุง สินอภิรมย์สราญ -- หน่วยที่ 15. กรุง สินอภิรมย์สราญ. ล.2 หน่วยที่ 8.

9786161601430 (ล.1) ; 9786161601669 (ล.2) ;


คณิตศาสตร์.

STOU 99312 T

ยุทธนา ลิลา. กชกร ณ นครพนม. กชกร ณ นครพนม. วนิดา เหมะกุล. วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น. วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น. สิทธิศักดิ์ สายเงิน. อรวรรณ จิตตะกาญจน์. สิทธิศักดิ์ สายเงิน. กิติพร พลายมาศ. พิทักษ์ ศรีสุขใส. พีระพล ขุนอาสา. กิติพร พลายมาศ. วนิดา เหมะกุล. กรุง สินอภิรมย์สราญ. กรุง สินอภิรมย์สราญ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter