นฤมล ปราชญโยธิน.

คลังคำในบริบทการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ = Thesaurus in information storage and retrieval context / นฤมล ปราชญโยธิน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - มหาสารคาม : หจก. อภิชาติการพิมพ์, 2556. - (5), 155 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 145-155.

9786162027475 : ; 180 บาท


ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ.

Z695.A3 น44 2556
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter