เบญจวรรณ นครพัฒน์, 2507-

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ = The development of clinical practice guidelines for ventilator-associated pneumonia prevention at Trauma and Neurological Ward in Chumphon Khet Udomsakdi Hospital / Development of clinical practice guidelines for ventilator-associated pneumonia prevention at Trauma and Neurological Ward in Chumphon Khet Udomsakdi Hospital เบญจวรรณ นครพัฒน์. - 2555. - [ก]-ญ, 174 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [99]-108.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล --การศึกษาเฉพาะกรณี.


เครื่องช่วยหายใจ.
ปอดอักเสบ--การป้องกันและควบคุม.

IS พย 1 บ72 2555
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter