ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน, 2518-

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของบริษัทตัวแทนการสื่อสารของผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing entrepreneurs' selection of services provided by communications agencies in Chiang Mai / Factors influencing entrepreneurs' selection of services provided by communications agencies in Chiang Mai ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน. - 2554. - [ก]-ญ, 105 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (นิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


บริษัทโฆษณา.
ผู้ประกอบการ--ไทย--เชียงใหม่.

Thes นศ 1 ภ24 2554
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter