เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ = Fruit and vegetable production management / ชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ Fruit and vegetable production management สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. - 2 เล่ม ((10), [499] ; (10), [467] หน้า) : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ / การจัดการการผลิตลำไย / การจัดการการผลิตทุเรียน / การจัดการการผลิตมะม่วง / การจัดการการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม / การจัดการการผลิตกล้วยและมะละกอ / การจัดการการผลิตมังคุดและเงาะ / การจัดการการผลิตฝรั่งและชมพู่ / หฤษฎี ภัทรดิลก, ชัฐพล สายะพันธุ์, เปรม ณ สงขลา, วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร -- หน่วยที่ 2. พาวิน มะโนชัย, สัจจา บรรจงศิริ -- หน่วยที่ 3. หิรัญ หิรัญประดิษฐ์, กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ -- หน่วยที่ 4. ฉลองชัย แบบประเสริฐ, หฤษฎี ภัทรดิลก -- หน่วยที่ 5. อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ -- หน่วยที่ 6. จริยา วิสิทธิ์พานิช, เปรม ณ สงขลา, บุณฑริกา นันทา -- หน่วยที่ 7. เสริมสุข สลักเพ็ชร์, สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก, สัจจา บรรจงศิริ -- หน่วยที่ 8. อุณารุจ บุญประกอบ, ปริชาติ ดิษฐกิจ. ล.1 หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ / ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก / การจัดการการผลิตผักวงศ์พริกและมะเขือ / การจัดการการผลิตผักวงศ์แตง / การจัดการการผลิตผักในวงศ์กะหล่ำ / การจัดการการผลิตผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศ / การจัดการการผลิตเห็ด / จันทรวิภา ธนะโสภณ, ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, อรสา ดิสถาพร, ปริชาติ ดิษฐกิจ -- หน่วยที่ 10. สุเทวี ศุขปราการ, ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร, ปริยานุช จุลกะ -- หน่วยที่ 11. สิริกุล วะสี, บุญส่ง เอกพงษ์, จันทรวิภา ธนะโสภณ -- หน่วยที่ 12. เกษม เทียมปโยธร, จิตราพรรณ เทียมปโยธร -- หน่วยที่ 13. ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ -- หน่วยที่ 14. ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, พิจิตรา แก้วสอน, ปริชาติ ดิษฐกิจ -- หน่วยที่ 15. อัจฉรา พยัพพานนท์, พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ. ล.2 หน่วยที่ 9.

9786161601140 (ล.1) ; 9786161601157 (ล.2) ;


ไม้ผล--การผลิต--การจัดการ.
ผัก--การผลิต--การจัดการ.

STOU 93459 T

หฤษฎี ภัทรดิลก. ชัฐพล สายะพันธุ์. เปรม ณ สงขลา. วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร. พาวิน มะโนชัย. สัจจา บรรจงศิริ. หิรัญ หิรัญประดิษฐ์. กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์. ฉลองชัย แบบประเสริฐ. หฤษฎี ภัทรดิลก. อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์. จริยา วิสิทธิ์พานิช. เสริมสุข สลักเพ็ชร์. อุณารุจ บุญประกอบ. พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ. เปรม ณ สงขลา. บุณฑริกา นันทา. สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก. สัจจา บรรจงศิริ. ปริชาติ ดิษฐกิจ. จันทรวิภา ธนะโสภณ. ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ. อรสา ดิสถาพร. ปริชาติ ดิษฐกิจ. สุเทวี ศุขปราการ. ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร. ปริยานุช จุลกะ. สิริกุล วะสี. บุญส่ง เอกพงษ์. จันทรวิภา ธนะโสภณ. เกษม เทียมปโยธร. จิตราพรรณ เทียมปโยธร. ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ. กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์. ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา. พิจิตรา แก้วสอน. ปริชาติ ดิษฐกิจ. อัจฉรา พยัพพานนท์. พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter