เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานสาธารณสุข = Public health management / ชุดวิชาการบริหารงานสาธารณสุข Public health management การบริหารงานสาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. - 2 เล่ม ((12), [420] ; (11), [437] หน้า) : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

แนวคิดระบบสุขภาพ / แนวคิดการบริหารงานสาธารณสุข / หลักการวางแผนงานสาธารณสุข / หลักการบริหารองค์การสาธารณสุข / การบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ / หลักการอำนวยการในงานสาธารณสุข / หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารงานสาธารณสุข / การบริหารการเงินและการพัสดุในงานสาธารณสุข / ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ -- หน่วยที่ 2. ทองหล่อ เดชไทย, รุ่งศิริ เข้มตระกูล -- หน่วยที่ 3. ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ -- หน่วยที่ 4. ทองหล่อ เดชไทย, รุ่งศิริ เข้มตระกูล -- หน่วยที่ 5. พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ -- หน่วยที่ 6. ทองหล่อ เดชไทย, รุ่งศิริ เข้มตระกูล -- หน่วยที่ 7. สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ -- หน่วยที่ 8. สิริพรรณ กล่อมจิต, พรรณี เทียนทอง. ล.1 หน่วยที่ 1. การบริหารระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ / การนิเทศติดตามกำกับและประเมินผลงานสาธารณสุข / การบริหารงานสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น / การสร้างเครือข่ายในงานสาธารณสุข / การบริหารคุณภาพงานสาธารณสุข / การพัฒนาองค์การสาธารณสุข / การบริหารงานสาธารณสุขแนวใหม่ / ชาญวิทย์ ทระเทพ -- หน่วยที่ 10. วนัสรา เชาวน์นิยม -- หน่วยที่ 11. เมธี จันท์จารุภรณ์ -- หน่วยที่ 12. เมธี จันท์จารุภรณ์ -- หน่วยที่ 13. ชาญวิทย์ ทระเทพ -- หน่วยที่ 14. ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ -- หน่วยที่ 15. บุญยง เกี่ยวการค้า. ล.2 หน่วยที่ 9.

9786161600082 (ล.1) ; 9786161601126 (ล.2) ;


การบริหารสาธารณสุข.

STOU 53407 T

ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์. ทองหล่อ เดชไทย. รุ่งศิริ เข้มตระกูล. ขวัญชัย วิศิษฐานนท์. ทองหล่อ เดชไทย. รุ่งศิริ เข้มตระกูล. พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ. ทองหล่อ เดชไทย. รุ่งศิริ เข้มตระกูล. สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์. สิริพรรณ กล่อมจิต. พรรณี เทียนทอง. ชาญวิทย์ ทระเทพ. วนัสรา เชาวน์นิยม. เมธี จันท์จารุภรณ์. เมธี จันท์จารุภรณ์. ชาญวิทย์ ทระเทพ. บุญยง เกี่ยวการค้า. ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter