แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย = Agricultural marketing and thai economy / ชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย Agricultural marketing and thai economy สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. - 69 หน้า ; 29 ซม.

9786161601089 ;


สินค้าเกษตร--การตลาด--ไทย--แบบฝึกหัด.
สินค้าเกษตร--แง่เศรษฐกิจ--ไทย--แบบฝึกหัด.

STOU 32414 W 2555
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter