เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย = Agricultural marketing and thai economy / ชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย Agricultural marketing and thai economy สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. - 2 เล่ม ((10), [401] ; (11), [396] หน้า) : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย / สภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร / ระบบการตลาดสินค้าเกษตร / สภาพแวดล้อมการตลาดสินค้าเกษตร / พฤติกรรมตลาดสินค้าเกษตร / การแบ่งส่วนตลาดการเลือกตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งตลาดสินค้าเกษตร / การจัดองค์การการวางแผนและการควบคุมการตลาดสินค้าเกษตร / ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดสินค้าเกษตร / เชาว์ โรจนแสง -- หน่วยที่ 2. อัจฉรา โพธิ์ดี -- หน่วยที่ 3. นงนุช อังยุรีกุล -- หน่วยที่ 4. นงนุช อังยุรีกุล -- หน่วยที่ 5. ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช -- หน่วยที่ 6. จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล -- หน่วยที่ 7. เชาว์ โรจนแสง -- หน่วยที่ 8. ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช. ล.1 หน่วยที่ 1. การตลาดสินค้าเกษตรด้านผลิตภัณฑ์ / การตลาดสินค้าเกษตรด้านราคา / การตลาดสินค้าเกษตรด้านการจัดจำหน่าย / การตลาดสินค้าเกษตรด้านการส่งเสริมการตลาด / การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สินค้าเกษตร / การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนด้านการตลาดสินค้าเกษตร / การตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ / จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล -- หน่วยที่ 10. วิเชียร เลิศโภคานนท์ -- หน่วยที่ 11. องอาจ ปทะวานิช -- หน่วยที่ 12. ลัดดา พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 13. พิทักษ์ ศรีสุขใส -- หน่วยที่ 14. อัจฉรา โพธิ์ดี -- หน่วยที่ 15. อัจฉรีย์ ลิมปมนต์. ล.2 หน่วยที่ 9.

9786161600709 (ล.1) ; 9786161600709 (ล.2) ;


สินค้าเกษตร--การตลาด.--ไทย
สินค้าเกษตร--แง่เศรษฐกิจ--ไทย.

STOU 32414 T 2555

อัจฉรา โพธิ์ดี. นงนุช อังยุรีกุล. นงนุช อังยุรีกุล. ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช. จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล. เชาว์ โรจนแสง. ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช. เชาว์ โรจนแสง. จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล. วิเชียร เลิศโภคานนท์. องอาจ ปทะวานิช. ลัดดา พิศาลบุตร. พิทักษ์ ศรีสุขใส. อัจฉรา โพธิ์ดี. อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter