ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา.

การจัดการเชิงกลยุทธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม = Strategic management technology and innovation / ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. - 328 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

9789740329862 : ; 360 บาท


การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
การจัดการธุรกิจ.

HD37.T5 พ99 2555
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter