ชลลดา จารุภา, 2523-

การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการสร้างและตกแต่งตัวอักษรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 = Development of experience-based instructional packages in the career and technology learning area on creating and finishing alphabets with a computer program for Prathom Suksa VI students in Ratchaburi Primary Education Service Area 1 / Development of experience-based instructional packages in the career and technology learning area on creating and finishing alphabets with a computer program for Prathom Suksa VI students in Ratchaburi Primary Education Service Area 1 ชลลดา จารุภา. - 2554. - [ก]-ฐ, 255 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [193]-198.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา --การศึกษาเฉพาะกรณี.


การสร้างและตกแต่งตัวอักษรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์.
การสอนด้วยสื่อ.
การงานและอาชีพ--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--ไทย--ราชบุรี.
การศึกษาอิสระ--เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.

IS ศษ 3 ช44 2554
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter