พงษ์สวรรค์ บัวผัน, 2510-

ปัจจัยที่สามารถทำนายความผูกพันในงานของเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย = Factors predicting the commitment of rescue volunteers in emergency medical services under Subdistrict Administrative Organizations in Phon Phisai District, Nong Khai Province / Factors predicting the commitment of rescue volunteers in emergency medical services under Subdistrict Administrative Organizations in Phon Phisai District, Nong Khai Province พงษ์สวรรค์ บัวผัน. - 2554. - [ก]-ฎ, 139 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [110]-116.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.


บริการการพยาบาล.
เจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพ--ไทย--หนองคาย.
การศึกษาอิสระ--สาธารณสุขศาสตร์.
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่.

IS วส 1 พ255 2554
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter