สมชัย ไชยกุล.

การสร้างแบบฝึกการออกเสียงคำที่สะกดด้วยแม่กก กด และกบ สำหรับ นักเรียนที่พูดภาษามลายูระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดยะลา = Construction of the drill patterns to pronounce the word spelling with final consonants/-k, l-t/ and /-p/ for Thai pupils whose native tongue is Malay in Prathomsuksa 5, Yala / สมชัย ไชยกุล. - 2534. - 123 แผ่น.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การสอน))--มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์, 2534.

บรรณานุกรม: แผ่น 43-48.


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาการศึกษา --วิทยานิพนธ์.


การอ่านออกเสียง.
การอ่านขั้นประถมศึกษา--ไทย--ยะลา.
ภาษาไทย--การประเมิน.--แบบฝึกหัด

Theses ศษ มก ส42 2534

LB1573.5 ส4ก6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter