ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = Educational research and statistics / ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา การวิจัยและสถิติทางการศึกษา Educational research and statistics บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. - 3 เล่ม [(9), [359] ; (9), [334] ; (9), [443] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา / การวิจัยเชิงประเมิน / การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง / การออกแบบการวิจัย / การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง / สุภมาส อังศุโชติ -- หน่วยที่ 2. สุพักตร์ พิบูลย์ -- หน่วยที่ 3. นงลักษณ์ วิรัชชัย -- หน่วยที่ 4. สังวรณ์ งัดกระโทก -- หน่วยที่ 5. วรรณ์ดี แสงประทีปทอง. ล.1 หน่วยที่ 1. การสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย / การสร้างเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย / การสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย / การเก็บรวบรวมข้อมูล / สถิติพรรณนา / รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ -- หน่วยที่ 7. สมถวิล วิจิตรวรรณา -- หน่วยที่ 8. สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ -- หน่วยที่ 9. ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง -- หน่วยที่ 10. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. ล.2 หน่วยที่ 6. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย / สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ / สถิตินันพาราเมตริก / การเขียนโครงการวิจัย / การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย / บุญศรี พรหมมาพันธุ์, สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล, นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม -- หน่วยที่ 12. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, กานดา พูนลาภทวี -- หน่วยที่ 13. วรรณ์ดี แสงประทีปทอง -- หน่วยที่ 14. กาญจนา วัธนสุนทร, วรรณ์ดี แสงประทีปทอง -- หน่วยที่ 15. เตือนใจ เกตุษา, สมคิด พรมจุ้ย. ล.3 หน่วยที่ 11.

9786165056342 (ล.1) ; 9786165056236 (ล.2) ; 9786165057080 (ล.3) ;


การศึกษา--วิจัย.
สถิติการศึกษา.

STOU 24725 GT 2554

สุภมาส อังศุโชติ. สุพักตร์ พิบูลย์. นงลักษณ์ วิรัชชัย. สังวรณ์ งัดกระโทก. วรรณ์ดี แสงประทีปทอง. รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. สมถวิล วิจิตรวรรณา. สิริรัตน์ วิภาสศิลป์. ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. บุญศรี พรหมมาพันธุ์. สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล. นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล. กานดา พูนลาภทวี. วรรณ์ดี แสงประทีปทอง. กาญจนา วัธนสุนทร. วรรณ์ดี แสงประทีปทอง. เตือนใจ เกตุษา. สมคิด พรมจุ้ย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter