สุดชีวี มณีวรรณ, 2521-

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง = Consumer behaviors on wooden furniture purchasing decision in Lampang Province / Consumer behaviors on wooden furniture purchasing decision in Lampang Province สุดชีวี มณีวรรณ. - 2554. - [ก]-ญ, 115 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [104]-105.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาเฉพาะกรณี.


เครื่องเรือน.
การเลือกซื้อสินค้า.
พฤติกรรมผู้บริโภค--ไทย--ลำปาง.
การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ.

IS วจ 1 ส7326 2554
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter