ทิพย์สุดา ง่วนกิจ, 2513-

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทันตกรรมโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ในจังหวัดปทุมธานี = Factors affecting decision-making of clients in using dental services at Prachatipat Hospital in Pathumthani Province / Factors affecting decision-making of clients in using dental services at Prachatipat Hospital in Pathumthani Province ทิพย์สุดา ง่วนกิจ. - 2554. - [ก]-ฐ, 149 แผ่น : ภาพประกอบ ; 2554.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 129-132.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ --วิทยานิพนธ์.


ทันตกรรม.
บริการทางทันตกรรมของโรงพยาบาล.
การตัดสินใจ.

Thes วส 1 ท644 2554
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter