แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ = Research and applied statistics for information science / ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. - (16), [465] หน้า ; 30 ซม.

9786165057547 ;


สารสนเทศศาสตร์--วิจัย--แบบฝึกหัด.

STOU 13722 GS
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter