แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาหลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร = Principles of food management and food business / ชุดวิชาหลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร Principles of food management and food business สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. - 67 หน้า ; 30 ซม.

9786165059466 ;


อุตสาหกรรมอาหาร--การจัดการ--แบบฝึกหัด.
การจัดการธุรกิจ--แบบฝึกหัด.
อาหาร--การจัดการ--แบบฝึกหัด.

STOU 71307 W
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter