สุรินทร์ เริงอารมณ์, 2490-

อิทธิพลของสื่อต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษาการเข้าร่วมชุมนุมของประชาชนกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย = Media influences on the people's political participation : a case study of people participated in the people's alliance democracy movements / Media influences on the people's political participation : a case study of people participated in the people's alliance democracy movements สุรินทร์ เริงอารมณ์. - 2551. - [ก]-ซ, 187 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [77]-80.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการเมืองการปกครอง --การศึกษาเฉพาะกรณี.


การมีส่วนร่วมทางการเมือง.
สื่อมวลชน--แง่การเมือง.
การศึกษาอิสระ--รัฐศาสตร์.

IS รศ 1 ส745 2551
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter