การสอนวิชาอาหารและโภชนาการในโรงเรียนประถมศึกษา = Food and nutrition education in the primary / [มาร์เซล ออเตรต] ; ผู้แปล, ทัศนีย์ สุขวิบูลย์ ; ผู้ตรวจแก้ไขทางวิชาการ, เสาวนีย์ จักรพิทักษ์ ; ผู้ตรวจขัดเกลาภาษาไทย, เกษม บุญศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด้วยความช่วยเหลือขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ, 2526. - 148 หน้า : ภาพประกอบ. - งานแปล ; อันดับที่ 82 . - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. งานแปล ; อันดับที่ 82. .


โภชนาการ--การศึกษาและการสอน.
อาหาร--การศึกษาและการสอน.
โรงเรียนประถมศึกษา--การศึกษาและการสอน.

LB1587.N8 ก6

ออเตรต, มาร์เซล. ทัศนีย์ สุขวิบูลย์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter