ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

"ค่าตอบแทน" บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน / โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท., 2555. - 146 หน้า ; 21 ซม.

ลงรายการโดยใช้ข้อมูลจากฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555.

9789744434869 ; 130 บาท


การบริหารค่าตอบแทน.
ค่าจ้าง.

HF5549.5.C67 ธ64 2555
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter