เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers / ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย English for lawyers สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. - 2 เล่ม [464 ; 446 หน้า] ; 30 ซม.

บรรณานุกรม.

ธรรมชาติของการอ่าน การเขียนและการแปลข้อเขียนทางกฎหมาย / คำศัพท์ สำนวน และการอ่านข้อเขียนทางกฎหมาย / กฎหมายลักษณะละเมิด / ซื้อขาย จำนอง และค้ำประกัน / กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท / กฎหมายครอบครัวและมรดก / ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ / ความผิดเกี่ยวกับชีวิต การกระทำอันเป็นการป้องกันตนและการกระทำโดยจำเป็น / สมุทร เซ็นเชาวนิช, วัชรชัย จิรจินดากุล -- หน่วยที่ 2. จิราพร สุทันกิตระ -- หน่วยที่ 3. พงศ์จิรา เชิดชู -- หน่วยที่ 4. พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล -- หน่วยที่ 5. ชัชชัย ลาภปรารถนา -- หน่วยที่ 6. กุลวรัญ สุโรจน์ -- หน่วยที่ 7. เจตรวินท์ จิตสำราญ -- หน่วยที่ 8. เบญจพร วัชระวุฒิชัย. เล่ม 1. หน่วยที่ 1. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอนุญาโตตุลาการ / กระบวนการยุติธรรมทางอาญา / กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / กฎหมายแรงงาน / กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ / กฎหมายสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ / กฎหมายปกครอง / วริยา ล้ำเลิศ -- หน่วยที่ 10. กุลวรัญ สุโรจน์ -- หน่วยที่ 11. จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์ -- หน่วยที่ 12. ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล -- หน่วยที่ 13. ปาริชาต มั่นสกุล -- หน่วยที่ 14. ภาณุมาศ ขัดเงางาม -- หน่วยที่ 15. สิริพันธ์ พลรบ. เล่ม 2. หน่วยที่ 9.

9786165057929 (ล.1) ; 9786165058087 (ล.2) ;


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.
ภาษากฎหมาย.
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

STOU 41401 T 2555

สมุทร เซ็นเชาวนิช. วัชรชัย จิรจินดากุล. จิราพร สุทันกิตระ. พงศ์จิรา เชิดชู. พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล. ชัชชัย ลาภปรารถนา. กุลวรัญ สุโรจน์. เจตรวินท์ จิตสำราญ. เบญจพร วัชระวุฒิชัย. วริยา ล้ำเลิศ. กุลวรัญ สุโรจน์. จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์. ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล. ปาริชาต มั่นสกุล. ภาณุมาศ ขัดเงางาม. สิริพันธ์ พลรบ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter