ชุดวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐ Public organization administration / [sound recording] = การบริหารองค์กรภาครัฐ [sound recording] Public organization administration [sound recording] สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2554] - 1 แผ่น (226 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.

ปฐมนิเทศชุดวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐ / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาครัฐ / การบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณะ / การจัดการภาครัฐแนวใหม่ / การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐ / การปฏิรูปองค์กรภาครัฐ / การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ / การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ / เฉลิมพงศ์ มีสมนัย รังสรรค์ ประเสริฐศรี สุรพร เสี้ยนสลาย เฉลิมพงศ์ มีสมนัย ศิริวรรณ มนอัตระผดุง เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ นงนารถ เพชรสม รังสรรค์ ประเสริฐศรี (14 นาที) -- (15 นาที) -- (14 นาที) -- (14 นาที) -- (15 นาที) -- (14 นาที) -- (15 นาที) -- (15 นาที). เทคนิคการบริหารองค์กรภาครัฐ / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐ / การบริหารการคลังและงบประมาณในองค์กรภาครัฐ / การบริหารพัสดุในองค์กรภาครัฐ / เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐ / การเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารแบบเครือข่าย / การเสริมสร้างจิตสำนึกในการบริหารภาครัฐ / การบริหารองค์กรภาครัฐในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง / อรวรรณ นุ้ยภักดี มานิต ศุทธสกุล อัจฉรา จินดารัตน์ อนันตพร กาญจนรัตน์ อำนาจ ศรีพูนสุข อัจฉรา ภูมิคุปต์ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อำนาจ ศรีพูนสุข (13 นาที) -- (14 นาที) -- (15 นาที) -- (15 นาที) -- (14 นาที) -- (14 นาที) -- (11 นาที) -- (14 นาที).


MP3.


การบริหารรัฐกิจ.

av STOU 33444 CDA-T 55/030

เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. รังสรรค์ ประเสริฐศรี. สุรพร เสี้ยนสลาย. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. ศิริวรรณ มนอัตระผดุง. นงนารถ เพชรสม. รังสรรค์ ประเสริฐศรี. อรวรรณ นุ้ยภักดี. มานิต ศุทธสกุล. อัจฉรา จินดารัตน์. อนันตพร กาญจนรัตน์. อำนาจ ศรีพูนสุข. อัจฉรา ภูริคุปต์. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. อำนาจ ศรีพูนสุข. เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter