แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ = Professional experience in management / ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. - 65 หน้า ; 30 ซม.

9786165055222 ;


การจัดการธุรกิจ--แบบฝึกหัด.

STOU 32482 W
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter