เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ = Professional experience in management / ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. - 2 เล่ม ((10), [363] ; (10), [478] หน้า) : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

บรรณานุกรม.

ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง / นโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจ / จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม / การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมองค์การ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี / การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด / การวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านทรัพยากรมนุษย์ / ธนชัย ยมจินดา -- หน่วยที่ 2. ธนชัย ยมจินดา -- หน่วยที่ 3. กิ่งพร ทองใบ -- หน่วยที่ 4. กิ่งพร ทองใบ -- หน่วยที่ 5. ธวัช ภูษิตโภยไคย -- หน่วยที่ 6. ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ -- หน่วยที่ 7. ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ. ล.1 หน่วยที่ 1. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการปฏิบัติการ / การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี / การวิเคราะห์และเทคนิควิธีด้านระบบสารสนเทศ / การบริหารความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ / การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม / การจัดการธุรกิจการผลิต / การจัดการธุรกิจบริการและการเงิน / การจัดการธุรกิจการค้าและลอจิสติกส์ / ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ -- หน่วยที่ 9. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, สุขุมาลย์ ชำนิจ -- หน่วยที่ 10. จีราภรณ์ สุธัมมสภา -- หน่วยที่ 11. วิชัย กิตติวิทยากุล -- หน่วยที่ 12. ปรัชญา เวสารัชช์, ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ -- หน่วยที่ 13. สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ -- หน่วยที่ 14. ราณี อิสิชัยกุล, อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ -- หน่วยที่ 15. ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร. ล.2 หน่วยที่ 8.

9786165055208 (ล.1) ; 9786165055215 (ล.2) ;


การจัดการธุรกิจ.STOU 32482 T

ธนชัย ยมจินดา. ธนชัย ยมจินดา. กิ่งพร ทองใบ. กิ่งพร ทองใบ. ธวัช ภูษิตโภยไคย. ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ. ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ. ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ. สุขุมาลย์ ชำนิจ. จีราภรณ์ สุธัมมสภา. วิชัย กิตติวิทยากุล. ปรัชญา เวสารัชช์. ศรีธนา บุญญเศรษฐ์. สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ. ราณี อิสิชัยกุล. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ. ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter