ชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Educational technology and communications / [sound recording] = เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [sound recording] Educational technology and communications [sound recording] สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2554] - 1 แผ่น (245 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.

ปฐมนิเทศชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / สามัญทัศน์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / การสื่อสารการศึกษา / เทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษากับการศึกษา / การจัดระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา / พฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษา / การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา / การประเมินทางการศึกษา / วาสนา ทวีกุลทรัพย์ วาสนา ทวีกุลทรัพย์ สาธิต วิมลคุณารักษ์ นิคม ทาแดง วาสนา ทวีกุลทรัพย์ ปรีชา วิหคโต ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ สมถวิล วิจิตรวรรณา (10 นาที) -- (16 นาที) -- (23 นาที) -- (13 นาที) -- (13 นาที) -- (17 นาที) -- (14 นาที) -- (15 นาที). สื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษา / สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา / สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา / เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาที่บ้าน / เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในชุมชน / เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ / เทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ / สู่สังคมการเรียนรู้ / สมพงษ์ แตงตาด ทิพย์เกสร บุญอำไพ บุญเลิศ ส่องสว่าง ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ทิพย์เกสร บุญอำไพ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อรจรีย์ ณ. ตะกั่วทุ่ง นิคม ทาแดง (16 นาที) -- (15 นาที) -- (13 นาที) -- (16 นาที) -- (15 นาที) -- (16 นาที) -- (17 นาที) -- (16 นาที).


MP3.


เทคโนโลยีทางการศึกษา.
การสอนด้วยสื่อ.
นวัตกรรมทางการศึกษา.

av STOU 20301 CDA-T 55/022

วาสนา ทวีกุลทรัพย์. วาสนา ทวีกุลทรัพย์. สาธิต วิมลคุณารักษ์. นิคม ทาแดง. วาสนา ทวีกุลทรัพย์. ปรีชา วิหคโต. ชัยยงค์ พรหมวงศ์. สมถวิล วิจิตรวรรณา. สมพงษ์ แตงตาด. ทิพย์เกสร บุญอำไพ. บุญเลิศ ส่องสว่าง. ชัยยงค์ พรหมวงศ์. ทิพย์เกสร บุญอำไพ. ชัยยงค์ พรหมวงศ์. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. นิคม ทาแดง.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter