เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด = Information system and marketing research / ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. - 2 เล่ม [(10), [326] ; (10), [369] หน้า] : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

บรรณานุกรม.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด / ระบบบันทึกข้อมูลภายใน / ระบบข่าวกรองทางการตลาดและระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด / การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด / เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยการตลาด / การจัดการฐานข้อมูล / การสร้างสารสนเทศเชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด / จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล -- หน่วยที่ 2. ยุทธนา ธรรมเจริญ -- หน่วยที่ 3. เชาว์ โรจนแสง -- หน่วยที่ 4. ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช, บุญยืน ตันเยียน -- หน่วยที่ 5. สำรวย กมลายุตต์ -- หน่วยที่ 6. รัชฎาพร เลิศโภคานนท์, วิเชียร เลิศโภคานนท์ -- หน่วยที่ 7. สรชัย พิศาลบุตร. ล.1 หน่วยที่ 1. การออกแบบงานวิจัย / การวิจัยเชิงสำรวจ / การวิจัยเชิงสังเกตและการวิจัยเชิงทดลอง / การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยการตลาด / สถิติเชิงพรรณนาสำหรับการวิจัยการตลาด / สถิติเชิงอ้างอิงสำหรับการวิจัยการตลาด / การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ / การรายงานและการนำเสนอการวิจัยการตลาด / ยุทธนา ธรรมเจริญ -- หน่วยที่ 9. ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร -- หน่วยที่ 10. รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ -- หน่วยที่ 11. รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ -- หน่วยที่ 12. สรชัย พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 13. สรชัย พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 14. ศิริชัย พงษ์วิชัย -- หน่วยที่ 15. เสาวภา มีถาวรกุล. ล.2 หน่วยที่ 8.

9786165058209 (ล.1) ; 9786165058278 (ล.2) ;


ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--การตลาด.
วิจัยการตลาด.

STOU 32334 T

จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล. ยุทธนา ธรรมเจริญ. เชาว์ โรจนแสง. ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช. บุญยืน ตันเยี่ยน. สำรวย กมลายุตต์. รัชฎาพร เลิศโภคานนท์. วิเชียร เลิศโภคานนท์. สรชัย พิศาลบุตร. ยุทธนา ธรรมเจริญ. ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร. รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. สรชัย พิศาลบุตร. สรชัย พิศาลบุตร. ศิริชัย พงษ์วิชัย. เสาวภา มีถาวรกุล.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter