สมพร จงภัทรอนันต์, 2505-

ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย = Problem protection of personality data and suggestion of law protection of personality data in Thailand / Problem protection of personality data and suggestion of law protection of personality data in Thailand สมพร จงภัทรอนันต์. - 2553. - [ก]-ซ, 149 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [104]-106.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ --การศึกษาเฉพาะกรณี.


การศึกษาอิสระ--นิติศาสตร์.
สิทธิส่วนบุคคล--ไทย.

IS นต 1 ส44 2553
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter