รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ในเชิงธุรกิจ = Development of business potentiality of small and medium entrepreneurs (SMEs) and One Tambon One Product (OTOP) owners : ในชุดโครงการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และการเพิ่มมูลค่า OTOP / การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ในเชิงธุรกิจ โดย ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม ... [และคนอื่น ๆ]. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2548. - ก-ฌ, 156 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 103-105.


ธุรกิจขนาดย่อม--ผู้ประกอบการ.
ธุรกิจชุมชน--ผู้ประกอบการ.--ไทย

HD2346.T5 ร6432 2548

ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter