สุมนทิพย์ บุญสมบัติ.

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา = Developnent of an activity package for enhancement of primary student's Thainess / การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา Developnent of an activity package for enhancement of primary student's Thainess คณะผู้วิจัย, สุมนทิพย์ บุญสมบัติ, วาสนา ทวีกุลทรัพย์. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554] - [ก]-ง, 64 แผ่น ; 30 ซม.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 54-56.


ไทยศึกษา--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--การสอนด้วยสื่อ.

DS562 ส64ร6

วาสนา ทวีกุลทรัพย์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter