สมคิด พรมจุ้ย.

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ = Development of a distance training program on academic research and development / Development of a distance training program on academic research and development การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ โดย สมคิด พรมจุ้ย, สุพักตร์ พิบูลย์. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552] - [ก]-ฎ, 212 แผ่น ; 30 ซม.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 66-68.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล ทดลองการใช้ และประเมิน ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการวิจัยและพัฒนางานวิชาการโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 316 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือชุดฝึกอบรมทางไกล สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมทางไกล มีความเหมาะสมในระดับมาก คุณภาพของอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ ส่วนภาษาที่เขียนเข้าใจยากส่วนเนื้อหาที่นำเสนอแต่ละเรื่องมีความเหมาะสม ตัวอย่างชัดเจนสมารถนำความรู้ที่ได้ไปปรยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาได้จริง.


การศึกษาทางไกล--การสอนด้วยสื่อ.
การสอนด้วยสื่อ--การฝึกอบรม.
การศึกษาทางไกล--กิจกรรมการเรียนการสอน.
การศึกษา--วิจัย.

LC5808.T5S9 ส42 2552

สุพักตร์ พิบูลย์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter