รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด / การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2552. - [ก]-ง, 177 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [39]

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับมิติการคิดด้านต่างๆ 2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดของผู้เรียนได้หลากหลายวิธี และ 3. นำเสนอวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการคิดของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือ ครูจำนวน 63 คน ที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือชุดฝึกอบรมทางไกล แบบประเมิน การใช้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด และแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด การวิเคราะห์ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมทางไกล แบบประเมิน การใช้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียนผ่านเกณฑ์ ผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล แบบประเมิน การใช้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียน อยู่ในระดับมาก และคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกพฤติกรรมการคิดหลังการใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.71.


การศึกษาทางไกล--กิจกรรมการเรียนการสอน.
การศึกษาทางไกล--การสอนด้วยสื่อ.
การสอนด้วยสื่อ--การฝึกอบรม.
ทักษะทางการคิด.
ความคิดและการคิด--การศึกษาและการสอน.

LC5808.T5S9 ร6425 2552

นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter