อุบล วิเศษศรี, 2520-

การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ = Health promotion participation in Community of North Pravase Riverside / Health promotion participation in Community of North Pravase Riverside อุบล วิเศษศรี. - 2553. - ก-ญ, 128 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [106]-113.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ--การมีส่วนร่วมของประชาชน.


การส่งเสริมสุขภาพ--การมีส่วนร่วมของประชาชน.--ไทย
การมีส่วนร่วมทางสังคม.
การศึกษาอิสระ--สาธารณสุขศาสตร์.

IS วส 1 อ734 2553
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter