เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ = Feasibility study and business research / ชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ Feasibility study and business research สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. - 2 เล่ม ((9), [268] ; (9), [324] หน้า) : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

บรรณานุกรม.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจ / สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการ / การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ / การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด / การศึกษาความเป็นไปได้ทางการผลิต / การศึกษาความเป็นไปได้ทางการจัดการ / การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล -- หน่วยที่ 2. พรรณงาม อารยวุฒิ -- หน่วยที่ 3. ดวงกมล วิลาวรรณ -- หน่วยที่ 4. ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร -- หน่วยที่ 5. สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ -- หน่วยที่ 6. ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ -- หน่วยที่ 7. ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. ล.1 หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยธุรกิจ / การวิจัยเชิงสำรวจ / การเลือกสิ่งตัวอย่าง และการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ / การวิจัยเชิงคุณภาพ / การวิจัยเชิงทดลอง / การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ / รายงานการวิจัย / ปัญหาและจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจ / สรชัย พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 9. สรชัย พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 10. สรชัย พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 11. จรีรัตน์ อินทรจำนงค์ -- หน่วยที่ 12. วินัย รังสินันท์ -- หน่วยที่ 13. รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ -- หน่วยที่ 14. วินัย รังสินันท์ -- หน่วยที่ 15. จรีรัตน์ อินทรจำนงค์. ล.2 หน่วยที่ 8.

9786165055185 (ล.1) ; 9786165055277 (ล.2) ;


การศึกษาความเป็นไปได้.
ธุรกิจ--วิจัย.

STOU 32448 T

ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. ดวงกมล วิลาวรรณ. ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร. สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ. ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ. ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. พรรณงาม อารยวุฒิ. สรชัย พิศาลบุตร. สรชัย พิศาลบุตร. สรชัย พิศาลบุตร. จรีรัตน์ อินทรจำนงค์. วินัย รังสินันท์. รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. วินัย รังสินันท์. จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter