เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมโลก = World society / ชุดวิชาสังคมโลก สังคมโลก World Society สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. - 3 เล่ม ((10), [404] ; (10), [338] ; (8), [108] หน้า) ; 30 ซม.

บรรณานุกรม.

แนวคิดว่าด้วยสังคมโลก / ความเป็นมาของสังคมโลก / แนวคิดและพัฒนาการของรัฐ / สถานะและบทบาทของรัฐในสังคมโลก / พัฒนาการทางเศรษฐกิจของสังคมโลก / จักรวรรดินิยม / สงครามกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก / ธีระ นุชเปี่ยม -- หน่วยที่ 2. ธีระ นุชเปี่ยม -- หน่วยที่ 3. วนัส ปิยะกุลชัยเดช -- หน่วยที่ 4. วรวลัญช์ โรจนพล -- หน่วยที่ 5. ธโสธร ตู้ทองคำ -- หน่วยที่ 6. วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ -- หน่วยที่ 7. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ล.1 หน่วยที่ 1. องค์การระหว่างประเทศ / โลกาภิวัฒน์ / ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมในสังคมโลก / ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม / ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ / สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ / สมปฤณ นิยมไทย -- หน่วยที่ 9. วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ -- หน่วยที่ 10. ยุทธพร อิสรชัย -- หน่วยที่ 11. ขจรศักดิ์ สิทธิ -- หน่วยที่ 12. ธโสธร ตู้ทองคำ -- หน่วยที่ 13. ขจรศักดิ์ สิทธิ. ล.2 หน่วยที่ 8. ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก / อนาคตสังคมโลก / โสภารัตน์ จารุสมบัติ, วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์, วนัส ปิยะกุลชัยเดช, ขจรศักดิ์ สิทธิ -- หน่วยที่ 15. ประภัสสร์ เทพชาตรี. ล.3 หน่วยที่ 14.

9786165055772 (ล.1) ;


การเมืองของโลก.
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.

STOU 82322 T 2554

ธีระ นุชเปี่ยม. ธีระ นุชเปี่ยม. วนัส ปิยะกุลชัยเดช. วรวลัญช์ โรจนพล. ธโสธร ตู้ทองคำ. วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. สมปฤณ นิยมไทย. วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์. ยุทธพร อิสรชัย. ขจรศักดิ์ สิทธิ. ธโสธร ตู้ทองคำ. ขจรศักดิ์ สิทธิ. โสภารัตน์ จารุสมบัติ. วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์. วนัส ปิยะกุลชัยเดช. ขจรศักดิ์ สิทธิ. ประภัสสร์ เทพชาตรี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter