ราตรี เงางาม, 2519-

แนวโน้มหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทย ปี พ.ศ. 2560 = Trends in online Thai-language newspapers in 2017 / Trends in online Thai-language newspapers in 2017 ราตรี เงางาม. - 2553. - [ก]-ฌ, 366 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (นิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [231]-235.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์.

Thes นศ 1 ร6346 2553
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter