เทียม โชควัฒนา.

สหพัฒน์และบริษัทในเครือ : จากบันทึกความจำ ดร. เทียม โชควัฒนา / จากบันทึกความจำ ดร. เทียม โชควัฒนา เทียม โชควัฒนา ; บรรณาธิการ, นัยนา ปวโรฬารวิทยา ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554. - (14), 209 หน้า ; 21 ซม. - รำลึกคุณ ดร. เทียม โชควัฒนา . - รำลึกคุณ ดร. เทียม โชควัฒนา. .

9786162070945 ; 200 บาท


เทียม โชควัฒนา, 2459-2534.


การจัดการธุรกิจ.
ความสำเร็จทางธุรกิจ.

HF5351 ท84 2554

นัยนา ปวโรฬารวิทยา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter